Приложна математика

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Приложна математика
  Приложна математика
  Марин Маринов

  В книгата са представени голяма част от понятията и твърденията, изграждащи математическите основи на обучението в икономическите специалности. Тематичният обхват е продиктуван от обема знания, които са необходими на студентите, изучаващи икономически специалности на бакалавърско ниво. Съдържанието на книгата следва ку
  Цена: 22,00 лв.
 • Дискретна математика: множества, релации, комбинаторика

  В този учебник са представени основни теми от дисциплините „Теория на множествата“ и „Комбинаторика“, които са важи съставни части от курсовете по дискретна математика, изучавани от математическите или компютърните специалности на различни университети. Учебникът може да бъде полезен и в часовете за свободноизбираема п
  Цена: 15,00 лв.
 • Статистически методи в поведенческите и социалните науки

  Книгата съдържа принципите за разбиране на базовите статистически процедури, използвани в областта на поведенческите и социалните науки, и има за цел да подпомогне интересуващите се от приложната страна на статистиката в усилията им да навлязат в тази традиционно трудна за нематематиците област. Книгата има характер
  Цена: 25,00 лв.
 • Увод в дискретната математика

  Материалът в тази книга се основава на лекциите, четени от автора във Факултета по математика и информатика на Софийския университет и Великотърновския университет. Добавени са избрани глави от алгебрата, комбинаториката и теорията на вероятностите, за да се покрие и курсът по Дискретни математически структури, който а
  Цена: 20,00 лв.
 • Обобщени Рикатиеви уравнения в стохастичното икономическо моделиране

  Представени са ефективни итерационни методи за решаване на нелинейни матрични уравнения, чиито решения са стабилизиращи за съответните им стохастични динамични системи. Разгледани са модели, моделиращи процеса на осигуряване на максимална доходност от инвестицията в портфейл от финансови инструменти. Изданието е предна
  Цена: 14,00 лв.
 • Нелинейни параболични уравнения

  Монографията е посветена на свойствата на решенията на нелинейните параболични уравнения. Изследва се усредняването на нелинейни параболични уравнения - задача, възникваща при изучаването на процесите в силно нееднородни материали от типа на композитните материали. Развита е подходяща теория на G-сходимостта. Втория
  Цена: 15,00 лв.
 • Модели на смъртност
  Модели на смъртност
  Димитър Атанасов

  Целта на тази книга е да представи математическия апарат, с който могат да се моделират процесите на смъртност в популацията, както и някои от основните методи за тяхното изследване. Книгата е подходяща като учебник или помощна литература към курсове, свързани с моделирането на популационна динамика, вероятността за пр
  Цена: 13,00 лв.
 • Математически приближения с компресирани косинуси и техни приложения

  В книгата са разгледани нови математически зависимости за апроксимиране на идеални функции. Използван е метод на компресиране на осцилациите на функцията косинус с базисни функции. В резултат на това се получават апроксимации, много близки до идеалните. Показани са приложения, подкрепени с компютърни програми на MATLAB
  Цена: 24,00 лв.
 • Избрани глави от приложната финансова математика

  В предлаганата монография са разгледани важни за практиката въпроси от финансовата сфера, за решаването на които са приложени редица съвременни резултати от областта на числения анализ. Сериозно предимство е използването на един мощен инструмент като системата Mathematica при числено решаване на примерите, в редица слу
  Цена: 20,00 лв.
 • Финансова математика
  Финансова математика
  Никола Чолаков

  Учебникът по финансова математика е предназначен за студентите от бакалавърската степен ва ВУЗФ и в определен смисъл е надстройка на базисния курс по математика в посока към застраховането и финансите. Целта на учебника е да се запознаят студентите с лихвените сметки и основните математически модели на риска, както и с
  Цена: 12,00 лв.
 • Ръководство за упражнения по застрахователна математика

  Ръководството за упражнения по застрахователна математика е предназначено за студенти от висшите учебни заведения, изучаващи дисциплината Застрахователна математика. Основните включени теми са икономически основи на застраховането, модели на индивидуален и сумарен риск, застраховки и анюитети в животозастраховането.
  Цена: 8,00 лв.
 • Въведение в застрахователната математика

  Тематиката и съдържанието на учебника са ограничени само в областта на математиката на животозастраховането, каквото е класическото разбиране и схващане за дисциплината „Застрахователна математика”. Целта на този курс е студентите да придобият първоначални базисни познания, умения и практически опит в оценката и кол
  Цена: 18,00 лв.
 • Математика за икономисти

  Предлаганият учебник по математика включва материал по линейна алгебра, аналитична геометрия, математически анализ и теория на вероятностите. Предназначен е за студентите от Висшето училище по застраховане и финанси, на може да се ползва и от студенти от други икономически или технически университети, както и от иконом
  Цена: 0,00 лв.
 • Бизнесстатистика
  Бизнесстатистика
  Димитър Дамгалиев, Жозеф Теллалян

  Основно внимание в учебника е обърнато на практическото приложение на разглежданите методи, а не толкова на теоретичните им основи. Главната цел на авторите е да представят в достъпна форма и да илюстрират с достатъчно на брой примери сравнително сложните статистически методи и разработените на тяхна база алгоритми, из
  Цена: 14,60 лв.
 • Механика на непрекъснатите среди

  Книгата представя основните идеи, принципи и методи при математическото моделиране на механичното поведение на твърдите деформируеми тела и флуидите. В основата е тензорният апарат, изграден на базата на диадното смятане на Гибс. Изложена е кинематиката на непрекъснатите среди и са представени общите съотношения, които
  Цена: 15,00 лв.