УИ "Св. Климент Охридски“

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Ръководство по бази от данни
  Ръководство по бази от данни
  Радостина Христова, Димитър Димитров

  В тази книга са разгледани моделирането на данните и достъпа до тях. Читателят е запознат в детайли с езика SQL – език за достъп до релационни бази от данни, чрез който могат да се създават, обновяват и изтриват таблици в релационните бази от данни, както и да се манипулират данните в тях. Ръководството е предназнач
  Цена: 12,00 лв.
 • Ръководство за упражнения по тeория на вероятностите

  В ръководството са включени теми по теория на множествата, комбинаторика, вероятностни пространства, дискретни и непрекъснати случайни величини, случайни процеси с дискретно и непрекъснато време. Към всяка тема има кратко теоретично изложение и задачи. По-голямата част от задачите са решени или са с подробни упътвания,
  Цена: 10,00 лв.
 • Диференциално и интегрално смятане. Функции на няколко променливи

  В книгата е изложен учебният материал по диференциално и интегрално смятане на функции на две или повече променливи. Освен стандартните за всеки подобен курс въпроси, в учебника са включени някои теми, които сравнително рядко се излагат, като например: теоремата на Хайне-Борел, понятията „градиент“ и „линия на ниво“ на
  Цена: 15,00 лв.
 • XML технологии
  XML технологии
  Боян Бончев

  Настоящата книга запознава читателя с проблемите на конструирането, обработката и обмена на XML документи. Тя разглежда актуални и широко използвани софтуерни технологии, свързани със създаване, валидиране, свързване и представяне на XML съдържание, както и с декларативната обработка на XML. Книгата е предназначена за
  Цена: 12,00 лв.
 • Статистическа физика. Лекции

  Учебникът е написан на база лекциите на разширения курс по термодинамика и статистическа физика. Той се състои от три части – Основни принципи на статистическата физика, Идеални многочастични системи и Неидеални многочастични системи. Тази структура съответства на основните цели на един учебник по статистическа физика,
  Цена: 15,00 лв.
 • Вградени и автономни системи
  Вградени и автономни системи
  Васил Георгиев, Мария Нишева, Боян Бончев

  Тази книга е предназначена за обучение на студенти от бакалавърските и магистърските програми в направление Информатика и компютърни науки във Факултета по математика и информатика на Софийския университет. В нея са представени основните принципи на проектиране и приложение на вградените системи и системите за обработк
  Цена: 12,00 лв.
 • Справочник по математика
  Справочник по математика
  Г. Александров, И. Тонов, Й. Митев, К. Чакърян

  Справочникът е предназначен за подготовка и използване по време на кандидатстудентските изпити по математика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Материалът в него е съобразен с програмата по математика за тези изпити. Справочникът е единственото разрешено пособие на кандидатстудентските изпити по математика
  Цена: 5,00 лв.
 • Ръководство по инженерна графика, материалознание и техническа механика

  Ръководството е предназначено за студентите от Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, които изучават дисциплините инженерна графика, материалознание и техническа механика. То има за цел да помогне на студентите при провеждане на практическите занятия по съответните дисциплини, както и при изпълнение на курсо
  Цена: 10,00 лв.
 • Ръководство по Асемблер
  Ръководство по Асемблер
  Стела Русева, Даниела Славкова

  Езикът Асемблер е символно представяне на машинния език и е базов език на компютъра, непосредствено свързан с архитектурата на процесора. Програмата на Асемблер отразява основните особености на архитектурата на процесора: организация на паметта, начини на адресация на операндите, правила за използване на регистрите. Зн
  Цена: 12,00 лв.
 • Материалознание и технология на материалите
  Материалознание и технология на материалите
  Татяна Авджиева, Константин Стаевски

  Комплексният характер на материала в учебника дава възможност за запознаване както с теоретичните основи, така и с практическите проблеми при използването на различни видове технически сплави и материали със специални свойства. Разгледан е кристалният строеж на металите, въздействието на процесите на кристализация, обл
  Цена: 15,00 лв.
 • Математика за студенти по икономика и управление, ч. 3
  Математика за студенти по икономика и управление, ч. 3
  Йордан Йорданов, Татяна Черногорова, Вая Ракидзи

  Учебникът излиза в три части и съответства на учебния курс по математика за студентите от Стопанския факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски". Третата част съдържа диференциалното и интегрално смятане за функции на няколко променливи, теореми за неявните функции, условни екстремуми, обикновени дифер
  Цена: 12,00 лв.
 • Електричество, магнетизъм, оптика - първото Велико обединение

  В книгата са представени основните явления и идеи от електричеството, магнетизма и оптиката, обединети през XIX век в единна научна система за електромагнитните явления. Използват се подходът и методите на курсовете по обща физика, предназначени за студенти физици или от близките специалности. Описанието на явленията и
  Цена: 16,00 лв.
 • Обобщени Рикатиеви уравнения в стохастичното икономическо моделиране

  Представени са ефективни итерационни методи за решаване на нелинейни матрични уравнения, чиито решения са стабилизиращи за съответните им стохастични динамични системи. Разгледани са модели, моделиращи процеса на осигуряване на максимална доходност от инвестицията в портфейл от финансови инструменти. Изданието е предна
  Цена: 14,00 лв.
 • Математика за студенти по икономика и управление, ч. 2
  Математика за студенти по икономика и управление, ч. 2
  Йордан Йорданов, Татяна Черногорова, Вая Ракидзи

  Учебникът излиза в три части и съответства на учебния курс по математика за студентите от Стопанския факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски". Втората част е фокусирана върху диференциалното и интегралното смятане за функции на една реална променлива (включително несобствени интеграли, редици и редо
  Цена: 12,00 лв.
 • Математика за студенти по икономика и управление, ч. 1
  Математика за студенти по икономика и управление, ч. 1
  Йордан Йорданов, Татяна Черногорова, Вая Ракидзи

  Учебникът излиза в три части и съответства на учебния курс по математика за студентите от Стопанския факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски". Първата част дава минимума от сведения и означения от теория на множествата и от математическата логика, както и описание на различните видове числа (от есте
  Цена: 12,00 лв.