Нов български университет

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Принципи на базите от данни

  В книгата се анализират и систематизират принципите на базите от данни. Сбито са изложени теоретичните основи на релационните бази от данни, както и проектантските и технологични похвати при тяхното изграждане. Съзнателно са избегнати примери с конкретен софтуер. Изложението цели систематично представяне на основните п
  Цена: 16,00 лв.
 • Основи на информатиката
  Основи на информатиката
  К. Манев, И. Ланджев, С. Малешков и др.

  Учебникът "Основи на информатиката" е насочен към изграждане на съвременна обща картина за тази относително нова научна област, за нейните технически и технологични средства и възможностите им за приложение. Условно съдържанието се разделя на две основни групи - фундаментални и технологични, и е богато илюстрирано с
  Цена: 31,00 лв.
 • Астрономия
  Астрономия
  Цветан Георгиев, Петко Недялков

  Книгата представя главните факти, зависимости и интерпретации, залегнали в основата на астрономията - видими и истински движения на космическите обекти, небесни координати, строеж и еволюция на Земята, Луната, планетите и Слънцето, строеж и еволюция на звездите, звездните системи, Млечния път и галактиките. Разглеждат
  Цена: 24,00 лв.
 • Софтуерни приложения в среда Android

  Настоящият труд има за цел да изследва и систематизира най-съществените и значими аспекти от изпълнението на софтуерните приложения в средата на операционната система (ОС) Android. По своя замисъл той е ориентиран към подготвения читател и не представлява учебно пособие, въпреки че в някои случаи може да допълва процес
  Цена: 30,00 лв.
 • Приложна математика
  Приложна математика
  Марин Маринов

  В книгата са представени голяма част от понятията и твърденията, изграждащи математическите основи на обучението в икономическите специалности. Тематичният обхват е продиктуван от обема знания, които са необходими на студентите, изучаващи икономически специалности на бакалавърско ниво. Съдържанието на книгата следва ку
  Цена: 22,00 лв.
 • Компютърна графика и фотореалистична визуализация

  В учебника са представени основните понятия, подходи и методи на компютърната графика и фотореалистичната визуализация. Знанията, които студентите ще придобият, ще им позволят творчески да комбинират и пълноценно да прилагат модерните средства за графична обработка при решаването на практически задачи от различни прило
  Цена: 25,00 лв.
 • Статистически методи в поведенческите и социалните науки

  Книгата съдържа принципите за разбиране на базовите статистически процедури, използвани в областта на поведенческите и социалните науки, и има за цел да подпомогне интересуващите се от приложната страна на статистиката в усилията им да навлязат в тази традиционно трудна за нематематиците област. Книгата има характер
  Цена: 25,00 лв.
 • Нелинейни параболични уравнения

  Монографията е посветена на свойствата на решенията на нелинейните параболични уравнения. Изследва се усредняването на нелинейни параболични уравнения - задача, възникваща при изучаването на процесите в силно нееднородни материали от типа на композитните материали. Развита е подходяща теория на G-сходимостта. Втория
  Цена: 15,00 лв.
 • Модели на смъртност
  Модели на смъртност
  Димитър Атанасов

  Целта на тази книга е да представи математическия апарат, с който могат да се моделират процесите на смъртност в популацията, както и някои от основните методи за тяхното изследване. Книгата е подходяща като учебник или помощна литература към курсове, свързани с моделирането на популационна динамика, вероятността за пр
  Цена: 13,00 лв.
 • Уеб базирани потребителски интерфейси

  Тази книга представя принципите при проектирането на уеб базирани потребителски интерфейси и избрани технологии за реализация на техни базови елементи. Актуалните технологии и техните възможности са представени в „моментна снимка“ от процеса на тяхното развитие, а показаните принципни решения не бива да се разглеждат к
  Цена: 11,00 лв.
 • Основи на електронните схеми. Т.1. Увод в електрониката

  Поредицата „Основи на електронните схеми“ се състои от 4 тома: Том 1. Увод в електрониката; Том 2. Цифрови интегрални схеми; Том 3. Аналогови интегрални схеми; Том 4. Специализирана електроника в телекомуникациите. Съдържанието и начинът на представяне на материала позволяват изданието да бъде използвано като учебно по
  Цена: 17,00 лв.
 • Основи на електронните схеми. Т. 4. Специализирана електроника в телекомуникациите

  Поредицата „Основи на електронните схеми“ се състои от 4 тома: Том 1. Увод в електрониката; Том 2. Цифрови интегрални схеми; Том 3. Аналогови интегрални схеми; Том 4. Специализирана електроника в телекомуникациите. Съдържанието и начинът на представяне на материала позволяват изданието да бъде използвано като учебно по
  Цена: 15,00 лв.
 • Основи на електронните схеми. Т. 3. Аналогови интегрални схеми

  Поредицата „Основи на електронните схеми“ се състои от 4 тома: Том 1. Увод в електрониката; Том 2. Цифрови интегрални схеми; Том 3. Аналогови интегрални схеми; Том 4. Специализирана електроника в телекомуникациите. Съдържанието и начинът на представяне на материала позволяват изданието да бъде използвано като учебно по
  Цена: 20,00 лв.
 • Матрично смятане с Mathematica

  В книгата е представена методика за решаване на задачи от линейната алгебра със системата Mathematica. Предложени са неочаквани решения на класически задачи. Разкриват се възможностите на тази компютърна среда за представяне на понятията и логическите конструкции на основните факти от матричното смятане. Интерес предст
  Цена: 13,00 лв.
 • Бизнесстатистика
  Бизнесстатистика
  Димитър Дамгалиев, Жозеф Теллалян

  Основно внимание в учебника е обърнато на практическото приложение на разглежданите методи, а не толкова на теоретичните им основи. Главната цел на авторите е да представят в достъпна форма и да илюстрират с достатъчно на брой примери сравнително сложните статистически методи и разработените на тяхна база алгоритми, из
  Цена: 0,00 лв.