Въведение в статистиката

Въведение в статистиката

Автор(и): Димитър Радилов, Веселин Хаджиев, Станка Жекова
Издателство: Наука и икономика; 2014 г.
ISBN: 9789542107880
Наличност: Не
Цена: 0,00 лв.

Учебникът е написан като обща теория на статистиката, съобразно учебната програма за студентите от Икономическия университет – Варна. В него се дават знания за статистиката като наука, за принципите, подходите и изискванията при планиране, организация и провеждане на статистическото изучаване, за сатистическите величини и тяхното представяне и за статистическите методи за анализ на емпирични разпределения. Учебникът трябва да научи студентите да използват правилно статистическите методи в изследователския процес.

Предговор

Глава 1. Статистиката като наука и практика
1.1. Познавателна същност
*1.2. Еволюция на статистическите знания
1.3. Статистически метод
1.4. Обща теория на статистиката
1.5. Статистическа наука
1.6. Статистическа практика
1.7. Ключови понятия
1.8. Контролни въпроси

Глава 2. Статистическо изучаване
2.1. Познавателна същност
2.2. Основни статистически понятия
2.3. Измерване и измерителни скали
2.4. Етапи на статистическото изучаване
2.5. Абсолютни статистически величини
2.6. Относителни статистически величини
2.7. Ключови понятия
2.8. Контролни въпроси

Глава 3. Форми и методи за представяне на числени данни за статистически съвкупности
3.1. Познавателна същност
3.2. Статистически редове
3.3. Статистически таблици
3.4. Статистически графични изображения
3.5. Ключови понятия
3.6. Контролни въпроси

Глава 4. Анализ на едномерни емпирични разпределения
4.1. Същност на емпиричните разпределения
4.2. Типични форми на емпиричните разпределения
4.3. Обобщаващи характеристики на емпиричните разпределения
4.4. Ключови понятия
4.5. Контролни въпроси

Глава 5. Теоретични разпределения
*5.1. Познавателна същност
*5.2. Дискретни теоретични разпределения
*5.3. Непрекъснати теоретични разпределения
*5.4. Двумерно нормално разпределение
5.5. Закон за големите числа
5.6. Ключови понятия
5.7. Контролни въпроси

Глава 6. Статистически заключения: оценяване, грешки и доверителни интервали
6.1. Познавателна същност
6.2. Репрезентативни извадки
6.3. Извадкови разпределения
*6.4. Точкови оценки
*6.5. Грешки при точкови статистически оценки на параметри
6.6. Интервални оценки
6.7. Доверителни интервали за неизвестната стойност на средната аритметична на съвкупност с нормално разпределение
6.8. Доверителни интервали за неизвестната стойност на вероятността за "успех" на съвкупност с нормално разпределение
6.9. Ключови понятия
6.10. Контролни въпроси

Глава 7. Проверка на статистически хипотези
7.1. Познавателна същност
7.2. Видове проверки на статистически хипотези
7.3. Ключови понятия
7.4. Контролни въпроси

Глава 8. Дисперсионен анализ
8.1. Познавателна същност
8.2. Еднофакторен дисперсионен анализ
8.3. Способи за множествени сравнения
8.4. Ключови понятия
8.5. Контролни въпроси

Глава 9. Корелационен анализ
9.1. Познавателна същност
9.2. Измерители на връзките при корелационен анализ
9.3. Параметричен корелационен анализ
9.4. Стохастични грешки и статистическа значимост на корелационните коефициенти
9.5. Непараметричен корелационен анализ
9.6. Ключови понятия
9.7. Контролни въпроси

Глава 10. Регресионен анализ
10.1. Познавателна същност
*10.2. Предпоставки за използване на МНМК в регресионния анализ
10.3. Единична линейна регресия
*10.4. Множествена линейна регресия
*10.5. Мултиколинеарност
10.6. Ключови понятия
10.7. Контролни въпроси

Глава 11. Анализ на динамични редове
11.1. Познавателна същност
11.2. Основни характеристики на динамичния ред
11.3. Анализ на общото развитие
11.4. Анализ на тенденцията на развитие
11.5. Анализ на сезонните и цикличните колебания
11.6. Регресионен и корелационен анализ на динамични редове
11.7. Ключови понятия
11.8. Контролни въпроси

Глава 12. Индекси
12.1. Познавателна същност
12.2. Динамични индекси на равнища
12.3. Динамични индекси на обеми
12.4. Динамични индекси на маси
12.5. Динамични индекси на средни равнища
12.6. Множествени териториални индекси
12.7. Ключови понятия
12.8. Контролни въпроси

Използвана литература
Приложения

Страници: 396
Формат: 60х90/16 (14,5х21,5 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,460 кг
ID: 1В90СДР001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: