Съвременна физика за математици

Съвременна физика за математици

Автор(и): Стефан Иванов, Ангел Живков, Стойчо Язаджиев
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски“; 2017 г.
ISBN: 9789540742373
Наличност: Да
Цена: 20,00 лв.

Настоящият учебник е посветен на разглеждането на елементи от специалната и общата теория на относителността, от квантовата теория, от физиката на твърдото тяло, от физиката на ядрото и елементарните частици, от квантовата теория на полето. Поставя се ударение върху смисъла на проблемите, с което този учебник би бил полезен в качеството му на встъпителен курс за студентите, които се канят да се посветят на съвременната наука. Целта на настоящия курс е да покаже, че количественото разбиране на атомната, твърдотелната, ядрената физика и физиката на елементарните частици се постига с приложение на квантовата механика.

Предговор

Глава 1. Специална теория на относителността
1.1. Трансформации на Галилей и тяхната ограниченост
1.2. Опит на Майкелсън и Морли
1.3. Два принципа на релативистката механика и относителност на едновременността
1.4. Забавяне на времето и съкращаване на дължината
1.5. Трансформации на Лоренц
1.6. Време и дължина и трансформации на Лоренц
1.7. Светлинен конус
1.8. Релативистка маса
1.9. Релативистки импулс и релативистка енергия
Въпроси. Задачи

Глава 2. Обща теория на относителността
2.1. Исторически бележки
2.2. Кординати. Тензори
2.3. Метрика. Ковариантност
2.4. Свързаност и ковариантно диференциране
2.5. Кривина (тензор на Риман)
2.6. Вариационни принципи. Функционал на Хилберт и уравнения на Айнщайн
2.7. Слаби гравитационни полета
2.8. Задачи на Шварцшилд
Въпроси. Задачи

Глава 3. Преглед на класическата механика
3.1. Обобщени кординати и функция на Лагранж
3.2. Функция и уравнения на Хамилтон и скобки на Поасон
3.3. Хамилтониан и уравнения на Хамилтон
3.4. Състояние на системата
Въпроси. Задачи

Глава 4. Източници на квантовата механика
4.1. Топлинно излъчване на абсолютно черно тяло. Квантови свойства на светлината
4.2. Фотоелектричен ефект. Фотони. Импулс на фотона
4.3. Ефект на Комптън
4.4. Частици или вълни – корпускулни и вълнови свойства на фотоните
4.5. Строеж на атома
4.6. Хипотеза на Дьо Бройл. Корпускулно-вълнов дуализъм
Въпроси. Задачи

Глава 5. Старата квантова механика
5.1. Модел на атома на Бор
5.2. Интерпретация на правилата за квантуване
5.3. Модел на атома на Зомерфелд
5.4. Постижения и неуспехи на старата квантова механика
Въпроси. Задачи

Глава 6. Вълнова функция
6.1. Статистическо тълкуване на вълните на Дьо Бройл
6.2. Вълнова функция
6.3. Съотношение за неопределеност
6.4. Състояние и функция на състоянието
6.5. Измерване на физичните величини, собствени състояния и собствени стойности
6.6. Принцип на суперпозицията
Въпроси. Задачи

Глава 7. За математическите основи на квантовата механика
7.1. Хилбертово пространство
7.2. Средни стойности на динамичните променливи и оператори
7.3. Оператори в квантовата механика
7.4. Собствени функции и собствени стойности на оператори
7.5. Принцип на Хайзенберг
7.6. Суперпозиция на състояния с непрекъсната величина
7.7. Елементи от теорията на представянията
Въпроси. Задачи

Глава 8. Оператори на физичните величини
8.1. Оператори на координатите и импулса и техните собствени стойности и собствени функции
8.2. Оператори на момента на импулса
8.3. Собствени функции и собствени стойности на операторите
8.4. Векторна интерпретация на момента на импулса
8.5. Оператори на енергията
Въпроси. Задачи

Глава 9. Вълново уравнение на Шрьодингер и изменение на физичните величини с времето
9.1. Вълново уравнение на Шрьодингер
9.2. Стационарни състояния
9.3. Изменение на физичните величини с времето
9.4. Интеграли на движението
9.5. Основни принципи на квантовата механика
Въпроси. Задачи

Глава 10. Движение на частица в едномерно потенциално поле
10.1. Движение на частица в постоянно потенциално поле
10.2. Безкрайно дълбока потенциална яма
10.3. Правоъгълна потенциална яма с крайна дълбочина
10.4. Потенциален праг и потенциална бариера
10.5. Тунелен ефект и радиоактивно разпадане
Въпроси. Задачи

Глава 11. Хармоничен квантов осцилатор
11.1. Уравнение и решение на уравнението на осцилатора
11.2. Основно състояние и нулева енергия на квантовия осцилатор
11.3. Възбудени състоятия на квантовия осцилатор
11.4. Свързани квантови осцилатори и сили на Ван дер Ваалс
Въпроси. Задачи

Глава 12. Задачата за две тела – водороден атом
12.1. Движение на частица в централносиметрично поле
12.2. Движение на електрон в кулоново поле 12.3. Спектър на енергията на водородния атом и на водородоподобни йони
12.4. Вероятностно разпределение на електрона в атома на водорода
12.5. Водородоподобни атоми
Въпроси. Задачи

Глава 13. Спин
13.1. Спин. Спинови матрици и функции
13.2. Събиране на моменти на импулса в квантовата механика
13.3. Пълен момент на електрона
13.4. Понятие за LS- и JJ-връзка
Въпроси. Задачи

Глава 14. Взаимодействие на магнитно поле с електрон в атом
14.1. Движение на електрон в точково електрично поле и в магнитино поле – прецесия
14.2. Действие на магнитно поле върху електрон в атом
14.3. Взаимодействие на магнитното поле на ядрото с електрон (спин-орбитално взаимодействие ) – фина структура
14.4. Нормален и аномален ефект на Зееман
Въпроси. Задачи

Глава 15. Многоелектронни атоми
15.1. Еднакви частици
15.2. Симетрични и антисиметрични състояния
15.3. Спинови функции на хелий
15.4. Многоелектронни атоми – понятие за метода на Хартри-Фок
15.5. Слоеста структура
15.6. Физика на лазерите
Въпроси. Задачи

Глава 16. Електронни свойства на твърдите тела
16.1. Структура на твърдо тяло
16.2. Квантомеханичен модел на свободните електрони
16.3. Основни понятия от зонната теория на твърдите тела
16.4. Проводници, изолатори и полупроводници
16.5. Движение на заряди в зоните. Ефективна маса
16.6. Полупроводници
Въпроси. Задачи

Глава 17. Атомно ядро
17.1. Въведение
17.2. Основни свойства на ядрата
17.3. Ядрени сили
17.4. Ядрени модели
Въпроси. Задачи

Глава 18. Радиоактивност и ядрени реакции
18.1. Въведение
18.2. Алфа-разпадане, бета-разпадане, гама-излъчване
18.3. Делене
18.4. Синтез
Въпроси. Задачи

Глава 19. Стандартен модел
19.1. Въведение
19.2. Фундаментални частици на веществото
19.3. Античастици
19.4. Четирите фундаментални сили
19.5. Преносители на взаимодействието
Въпроси. Задачи

Глава 20. Елементарни частици
20.1. Лептони
20.2. Адрони
20.3. Кварки
20.4. Големият взрив и космология
Въпроси. Задачи

Глава 21. Квантова теория на полето
21.1. Квантова механика и Файнман
21.2. Фундаменталните сили и подходът на Файнман
21.3. За квантовата теория на полето

Приложение I. Гравитационни вълни
Приложение II. Бягаща и стояща вълна. Фазова и групова скорост
Приложение III. Светлината като електромагнитна вълна
Приложение IV. Интерференция и дифракция на светлината
Приложение V. Комплексно представяне на трептения и вълни
Приложение VI. Ефект на Щарк и теория на пертурбациите
Приложение VII. Електронна конфигурация. Фина структура
Приложение VIII. Периодична система

Литература

Страници: 608
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 1,010 кг
ID: 3С96ФСИ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: