Условия за ползване

Настоящите Условия за ползване уреждат взаимоотношенията между:

СОФТЕХ БУКС ЕООД, ЕИК 205933728, със седалище и адрес на управление: София, ул. Милин камък 5, тел. 0899886513, e-mail: office@goodboox.bg, наричано по-долу ТЪРГОВЕЦ,

и потребителите, наричани по-долу КЛИЕНТИ,

на платформата за електронна търговия www.goodboox.bg, собственост на ТЪРГОВЕЦА, наричана по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

1. Предмет

ТЪРГОВЕЦЪТ представя по подходящ начин в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН предлаганите от него стоки и предоставя възможност на КЛИЕНТИТЕ да ги закупят след извършване на регистрация, оформяне на поръчка и заплащане на съответната цена, при спазване на конкретни изисквания, базирани на настоящите Условия за ползване.

2. Представяне на стоките

Всяка стока се представя в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН със своя страница, на която са посочени основните ѝ характеристики – наименование, изображение, описание, цена, както и допълнителни характеристики като размер, тегло, цвят и други, които позволяват на КЛИЕНТА да направи информиран избор.

Сходните по някакъв признак стоки са групирани в категории, които от своя страна са представени в тематичен каталог. В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН има възможност за търсене и сортиране на стоките по различни признаци.

На страницата на всяка представена стока КЛИЕНТИТЕ имат възможност да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за тези мнения и оценки и не е обвързан по никакъв начин с тях.

3. Регистрация

Посещението и разглеждането на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН не изискват регистрация от страна на КЛИЕНТА.

За да има възможност да закупува предлаганите в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки, КЛИЕНТЪТ трябва да се регистрира, като попълни вярно регистрационната форма, достъпна в реално време в интернет на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

По време на регистрацията КЛИЕНТЪТ посочва име и фамилия, валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес, а ако е представител на юридическо лице – и коректни данни на фирмата. Регистрацията завършва, след като КЛИЕНТЪТ изрично потвърди (с отбелязване в съответното поле), че е прочел и е съгласен с настоящите Условия за ползване.

С регистрацията си в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН КЛИЕНТЪТ създава свой профил, в който се съхраняват въведената от него информация, както и историята на направените поръчки и рекламации. КЛИЕНТЪТ има право на достъп до своя профил по всяко време и може да променя данните, въведени при регистрацията.

След регистрация КЛИЕНТЪТ получава избраната от него парола за достъп до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. КЛИЕНТЪТ е изцяло отговорен за съхранението на своята парола и се задължава да уведоми ТЪРГОВЕЦА, ако забележи нейно неоторизирано използване.

В случай на загубване или забравяне на паролата и след изрично искане от страна на КЛИЕНТА ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща на посочения при регистрацията e-mail автоматично генерирана от системата нова парола.

4. Поръчка

Закупуването на стоки от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН става след направена поръчка от страна на КЛИЕНТА. Само регистрирани КЛИЕНТИ могат да правят поръчки.

Оформянето на една поръчка включва последователното извършване на следните действия:

- избиране на стоките и определяне на техните количества;
- посочване на данните на лицето, което заплаща поръчката;
- посочване на адреса за доставка;
- избиране на начина за доставка на поръчката;
- избиране на начина за плащане на поръчката;
- потвърждаване на поръчката.

По подразбиране се използват данните, въведени от КЛИЕНТА при неговата регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, но в процеса на оформяне на поръчката КЛИЕНТЪТ може да промени тези данни. Преди окончателното потвърждаване на поръчката КЛИЕНТЪТ има възможност да прегледа записаната информация и да извърши корекции, ако такива се налагат.

Получаването на поръчката, както и всичките ѝ параметри, се потвърждават от ТЪРГОВЕЦА със съобщение на електронната поща на КЛИЕНТА. След това потвърждение се приема, че между КЛИЕНТА и ТЪРГОВЕЦА е сключен договор за покупко-продажба на определените стоки.

5. Доставка

Поръчките се доставят чрез куриерска фирма "Спиди". КЛИЕНТЪТ може да избере доставка до посочен от него адрес или доставка до офис на "Спиди".

Доставките се изпълняват обичайно до 3 работни дни. Ако по някакви причини се налага удължаване на срока, ТЪРГОВЕЦЪТ се свързва с КЛИЕНТА и го уведомява. Поръчки, адресирани до населени места, в които няма офис на "Спиди", се доставят съгласно графика на куриерската фирма. В почивни и в празнични дни доставки до адрес не се извършват.

Цената на доставката е за сметка на КЛИЕНТА и е калкулирана в цената на поръчката.

При получаване на пратката КЛИЕНТЪТ има право да провери съдържанието на пакета за съответствие на стоките в него с тези от поръчката. При нарушение на целостта на пратката КЛИЕНТЪТ трябва да изиска от куриерската фирма съставянето на протокол за увредената пратка.

6. Цени и плащане

Всички цени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са в български левове, с включен ДДС.

Посочената цена на всяка стока се отнася за единица количество и не включва разходите за доставка.

Цената за доставка до офис на "Спиди" е една и съща за цялата страна. Цената за доставка до адрес зависи от избраната дестинация.

Цената на поръчката включва цените на стоките в нея и цената за доставка. КЛИЕНТЪТ е информиран за цената на поръчката, преди да завърши и изпрати заявката.

Цената на поръчката може да бъде заплатена по някой от следните начини:

- при получаване на пратката (т.нар. "наложен платеж");
- авансово по банков път на посочена от ТЪРГОВЕЦА сметка.

Плащането при получаване на пратката може да стане в брой (с пощенски паричен превод чрез куриерската фирма) или с карта (чрез преносимо/стационарно POS устройство на куриерската фирма). И в двата случая КЛИЕНТЪТ трябва да пази получената разписка, защото тя изпълнява ролята на касова бележка.

При плащане по банков път има такси, които са за сметка на КЛИЕНТА. Поръчката се изпраща след получаване на плащането за нея. Ако в срок от 5 работни дни след изпращане на съобщението, че поръчката е обработена, не се получи плащането за нея, поръчката се анулира.

7. Отказ от закупена стока

КЛИЕНТЪТ има право да откаже да приеме доставената му стока, ако при предаването ѝ от куриерската фирма установи, че:

- доставената стока не съответства на поръчаната;
- при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;
- цената, която трябва да заплати (в случая на наложен платеж), не съответства на договорената.

Връщането на стоката и изпращането на нова, отговаряща на договореното, са за сметка на ТЪРГОВЕЦА.

КЛИЕНТЪТ има право, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от поръчката си или от част от нея, като информира за това ТЪРГОВЕЦА и му върне стоката в 14-дневен срок от датата на получаването ѝ. Транспортните разходи в този случай са за сметка на КЛИЕНТА.

ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява всички суми, получени от КЛИЕНТА, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която КЛИЕНТЪТ е упражнил правото си на отказ. Този срок може да бъде удължен, ако до изтичането му ТЪРГОВЕЦЪТ не е получил върнатата стока обратно. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да не уважи правото на отказ на КЛИЕНТА, ако върнатата стока е повредена.

8. Рекламация

КЛИЕНТЪТ има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното. При предявяване на рекламацията КЛИЕНТЪТ може да претендира за замяна на стоката с друга от същия вид, за намаляване на цената, ако замяна не е възможна, или за възстановяване на заплатената сума.

КЛИЕНТЪТ подава своята рекламация в писмен вид, като използва предвидената за това форма в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. При подаване на рекламацията КЛИЕНТЪТ задължително прилага и документи, на които се основава неговата претенция, като касова бележка, фактура, протокол, установяващ транспортни дефекти или несъответствие на стоката с договореното. КЛИЕНТЪТ връща дефектната стока на ТЪРГОВЕЦА, като транспортните разходи в този случай са за сметка на ТЪРГОВЕЦА.

Рекламациите на КЛИЕНТИТЕ се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите.

9. Политика за защита на личните данни

Тази политика е изготвена съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Целта  е да се даде точна информация за данните, които се събират от потребителите  при посещенията и покупките им в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, как се обработва и използва събраната информация и какви са правата  на потребителите относно данните, които предоставят.

Данни. Информацията, която се получава при взаимодействието на потребителите с платформата за електронна търговия www.goodboox.bg, е във вид на:

1.  данни, които КЛИЕНТИТЕ предоставят изрично и  доброволно при регистрацията си в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН,

2. данни, които се получават автоматично при посещението на всеки потребител.

Когато се регистрира в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, КЛИЕНТЪТ посочва трите си имена, адрес, телефон и e-mail. Това са лични данни, с които КЛИЕНТЪТ може еднозначно да бъде идентифициран и които са задължително необходими, за да се изпълни коректно избраната от него услуга. С изричното си съгласие с настоящите Условия за ползване, включително и в частта им за политиката за защита на личните данни, КЛИЕНТЪТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по обявения от ТЪРГОВЕЦА начин. ТЪРГОВЕЦЪТ се ангажира да полага необходимите грижи  за защита на получените данни и законосъобразната им обработка.

При посещението на всеки потребител – независимо дали е регистриран или не, автоматично се записват данни като: IP адрес, интернет браузър,  операционна система, брой посещения, средна продължителност на сесията, разгледани страници. Тази информация се получава чрез софтуерния продукт Google Analytics и не разкрива самоличността на отделния потребител.  Тя има статистическа стойност и се използва за анализиране работата на сайта.

Съхраняване и обработване на личните данни. Всички лични данни,  доброволно предоставени от КЛИЕНТА и необходими за неговата идентификация, се съхраняват и обработват с подходящи технически и административни методи само за целите, за които са събрани, като тяхната конфиденциалност е гарантирана.

Част от личните данни на КЛИЕНТА, а именно – имена, адрес и телефон, се предоставят на куриерската фирма, извършваща доставка на поръчките, която е в договорни отношения с ТЪРГОВЕЦА и няма право да използва данните за други цели освен за конкретната услуга.

ТЪРГОВЕЦЪТ не предоставя личните данни на КЛИЕНТИТЕ на трети лица за профилиране и директен маркетинг.

Личните данни на КЛИЕНТИ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН могат да бъдат изискани от  компетентните държавни органи и оправомощените от тях длъжностни лица в случай на възникване и разрешаване на правен спор, при спазване на действащото българско законодателство.

Личните данни на КЛИЕНТИТЕ се пазят в системата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН неограничено дълго време или до момента на изтриване на профила (ако е поискано такова).

Достъп до личните данни на КЛИЕНТА от публичната част на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН е възможен само след задаване на парола. Паролата се пази в криптиран вид в базата данни и не е известна дори на ТЪРГОВЕЦА. Задължение на КЛИЕНТА е да не споделя данните за достъп до профила си в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Препоръчително е при напускане на профила си  да избере опцията „Изход“, особено когато ползва един и същ компютър заедно с други потребители.

Права на КЛИЕНТА по отношение на личните данни. Всеки КЛИЕНТ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, влизайки в потребителския си профил (с избраните по време на регистрацията e-mail и парола), може да реализира следните свои права по отношение на личните си данни: право на достъп; право на корекция; право на преносимост (копирайки данните в подходящ четим формат).

Всеки КЛИЕНТ може да поиска профилът му да бъде изтрит (правото „да бъде забравен“), като за целта изпрати съобщение до ТЪРГОВЕЦА на office@goodboox.bg. ТЪРГОВЕЦЪТ може да откаже изтриването на данните, ако те са необходими за изясняване на правна претенция.

При забелязана нередност по отношение на обработката на личните данни, КЛИЕНТЪТ може да се обърне към ТЪРГОВЕЦА, като използва посочените в сайта контакти. Ако въпреки възражението  ТЪРГОВЕЦЪТ не отстрани проблема,  КЛИЕНТЪТ може да подаде сигнал до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни, www.cpdp.bg .  

10. Ограничаване на отговорността

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност, ако КЛИЕНТЪТ не може да осъществи достъп до ресурсите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН поради проблеми с компютърно оборудване или свързаност с интернет или по други причини, които са извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

Въпреки че ТЪРГОВЕЦЪТ се старае да поддържа актуална информация за стоките в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, възможно е в даден момент някои от характеристиките на стоките да са променени или самите стоки да не са достъпни по вина на производителя, за което ТЪРГОВЕЦЪТ не е бил своевременно уведомен. В този случай ТЪРГОВЕЦЪТ има право да промени условията на поръчката, като не носи отговорност за това.

На страницата на всяка представена стока КЛИЕНТИТЕ имат възможност да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за тези мнения и оценки и не е обвързан по никакъв начин с тях. Ако тези текстове имат обиден, неприличен или неприемлив характер, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да ги премахне.

11. Права на интелектуална собственост

Всички информационни ресурси, разположени на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. КЛИЕНТИТЕ могат да ги ползват само за лични нужди с нетърговска цел. Не е разрешено информационните ресурси да бъдат копирани, променяни и разпространявани с търговска цел.

12. Злоумишлени действия

При ползването на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН КЛИЕНТЪТ се задължава да спазва българското законодателство, правилата на етиката и морала и добрите нрави.

КЛИЕНТЪТ се задължава:

- да не изпраща съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер;
- да не подава невярна информация, включително фиктивни или невалидни поръчки;
- да не нарушава нормалната работа на другите КЛИЕНТИ;
- да не копира и възпроизвежда информационни ресурси от базата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, освен ако не се касае за незначителен обем информация за лични нужди с нетърговска цел;
- да не осъществява достъп до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН извън регламентирания и да не манипулира по никакъв начин правилното действие на системата.

При установяване на някое от горните злоумишлени действия ТЪРГОВЕЦЪТ има право да спре достъпа на КЛИЕНТА до неговия профил, а при по-сериозно нарушение – да сезира компетентните органи за търсене на съответната отговорност.

13. Други

Настоящите Условия за ползване се публикуват на достъпно място в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Приема се, че ако един КЛИЕНТ използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, то той се е запознал предварително с тях, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва. Условията за ползване могат да бъдат променяни едностранно от ТЪРГОВЕЦА. При такава промяна ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да публикува на видно място в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН съобщение за промяната, както и текста на измененията.

Настоящите Условия за ползване са изготвени на базата на насоките, дадени от Комисията за защита на потребителите. При възникнали проблеми, за чието разрешаване Условията за ползване не са достатъчни, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.