Висша математика

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Теореми, аналогия, евристика, или теорема – хипотеза – теорема prim

  Целта на книгата е да се разкрие евристичната роля на векторно-алгебричното моделиране за построяване на аналози в пространства с три и повече измерения на теореми от училищния курс по геометрия. Изследването се състои от две основни части – теоретична и приложна.
  Цена: 12,00 лв.
 • Математиката в мисленето на децата

  В настоящата монография се прави опит да се разкрие същността на математическото мислене в логико-информационната организационна дейност на децата от предучилищна възраст, което би представлявало интерес за педагози, възпитатели, студенти, докторанти и родители.
  Цена: 13,00 лв.
 • Help Math, ч. 1. Базисни математически знания и литературни паузи

  Математическите знания, които се дават в средното образование, са достатъчни за разбиране на почти всички теми от тази книга. Знанията се изграждат на базата на примери с практическо съдържание. Тези примери се коментират и обсъждат така, че читателят да усети ползата и научната значимост на въведените понятия
  Цена: 19,99 лв.
 • Справочник по висша математика

  В справочника са включени основни формули и таблици от няколко раздела на висшата математика: линейна алгебра, аналитична геометрия, анализ, комбинаторика и вероятности.
  Цена: 0,00 лв.
 • Сборник подробно решени задачи по висша математика, ч. 4

  Целта на това учебно пособие е да даде един минимум от знания и умения, необходими за усвояване на задължителния курс по Висша математика. В тази част са разгледани разделите „Граница на функция“, „Редове“, „Редове на Фурие“, „Аналитични функции“. Всички задачи са подробно решени, като в началото на всеки раздел са
  Цена: 0,00 лв.
 • Ръководство за решаване на задачи по диференциални уравнения

  В настоящето ръководство се разглеждат предимно обикновени диференциални уравнения. То е написано в съответствие с учебната програма на курса по диференциални уравнения, който се чете в последните няколко години на студентите от Югозападния университет „Неофит Рилски“. Ръководството може да се ползва, разбира
  Цена: 20,00 лв.
 • Пътят към реалността. Пълен справочник за законите на Вселената

  В тази книга авторът си поставя една привидно неосъществима задача: да предостави на читателя пълно и достъпно изложение на математическите понятия, идеи, теории и подходи, използвани в днешната физика. Прочитът на тези над 1000 страници, изпъстрени с тензори, диференциални уравнения, интеграли и алгебрични фор
  Цена: 100,00 лв.
 • Обикновени диференциални уравнения
  Обикновени диференциални уравнения
  Васил Грозданов, Николай Китанов

  Настоящият учебник е предназначен за студентите от специалностите Математика, Математика и информатика, Информатика, Физика, Физика и математика на Югозападния университет „Неофит Рилски“, на които авторите четат лекции в последните няколко години. Той също така може да се ползва и от всеки, който проявява инте
  Цена: 24,00 лв.
 • Ръководство за решаване на задачи по математика за икономисти

  Предлаганото „Ръководство за решаване на задачи по математика за икономисти“ съдържа задачи от: елементи от линейната алгебра, елементи от аналитичната геометрия, функция на една реална променлива. Всяка тема започва със сравнително подробно изложение на теоретичния материал, необходим за решаването на задачите
  Цена: 7,00 лв.
 • Приложна математика
  Приложна математика
  Марин Маринов

  В книгата са представени голяма част от понятията и твърденията, изграждащи математическите основи на обучението в икономическите специалности. Тематичният обхват е продиктуван от обема знания, които са необходими на студентите, изучаващи икономически специалности на бакалавърско ниво. Съдържанието на книгата следва ку
  Цена: 22,00 лв.
 • Математика за студенти по икономика и управление, ч. 3
  Математика за студенти по икономика и управление, ч. 3
  Йордан Йорданов, Татяна Черногорова, Вая Ракидзи

  Учебникът излиза в три части и съответства на учебния курс по математика за студентите от Стопанския факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски". Третата част съдържа диференциалното и интегрално смятане за функции на няколко променливи, теореми за неявните функции, условни екстремуми, обикновени дифер
  Цена: 12,00 лв.
 • Лицата на Протей. Увод в концептуалната математика

  Тази книга разказва за една нова математическа дисциплина – теория на категориите, която се ражда преди по-малко от седемдесет години в резултат от сътрудничеството между двама от най-изтъкнатите математици на нашето време – Сондърс Мак Лейн и Самуел Айленберг. Вместо да се интересува от определен тип обекти от рода на
  Цена: 24,00 лв.
 • Линейна алгебра и аналитична геометрия в примери, задачи и приложения

  Оригиналността на тази книга се състои в методиката за решаване на някои задачи, построени по схемата „Защо се прави еди-какво си“, а не „Нека да направим еди-какво си“. Чрез по-лесните, но добре подготвени тук задачи, които могат да бъдат елементи на една или друга по-сериозна задача, се провокира и формира качеството
  Цена: 18,60 лв.
 • Методическо ръководство по висша математика, ч. 2
  Методическо ръководство по висша математика, ч. 2
  Капка Димитрова, Пламен Паскалев

  Ръководството включва материала по: редици, функции на една променлива, неопределен и определен интеграл, функции на две и повече независими променливи, редове, многократни интеграли, криволинейни и повърхнинни интеграли. Всеки параграф започва с подробно изложение на теоретичния материал, като доказателствата на те
  Цена: 15,00 лв.
 • Методическо ръководство по висша математика, ч. 1

  Ръководството включва материала по: линейна алгебра, аналитична геометрия и линейно оптимиране. Всеки параграф започва с подробно изложение на теоретичния материал, като доказателствата на теоремите в повечето случаи са пропуснати. Следват решени примери, които са подбрани така, че да обхванат спецификата на темата. В
  Цена: 15,00 лв.