Геометрия. Топология

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • 555 задачи по геометрия
  555 задачи по геометрия
  Станислав Димитров, Любен Личев, Станислав Чобанов

  Книгата представлява сборник, съдържащ 555 задачи по елементарна геометрия и техните решения. Задачите представят една от най-добрите колекции от задачи по елементарна геометрия, събрана в книгата „Геометрия в картинки“ на руския автор Арсений Акопян. Сборникът е предназначен за ученици, които проявяват задълбочен инте
  Цена: 20,00 лв.
 • Невъзможните фигури – между илюзия и реалност

  Монографията разглежда различни аспекти на проблема, наречен "невъзможни фигури". Включени са най-популярните проективни методи за изобразяване на тримерни обекти в равнина и основните особености на възприятието на тримерното пространство от човека. Предлагат се методи за пространствена реализация на невъзможни фигури,
  Цена: 10,00 лв.
 • Принадлежност на точки на права
  Принадлежност на точки на права
  Пенка Рангелова, Ивайло Старибратов

  В настоящото издание са изследвани различни подходи за доказване на принадлежност на точки на права, подкрепени с над 180 задачи, всяка от които подробно решена. Задачите са структурирани не само според метода на решение, а и според трудността им, затова е добре темите да се разглеждат в предложената последователност.
  Цена: 8,00 лв.
 • Линейна алгебра и аналитична геометрия в примери, задачи и приложения

  Оригиналността на тази книга се състои в методиката за решаване на някои задачи, построени по схемата „Защо се прави еди-какво си“, а не „Нека да направим еди-какво си“. Чрез по-лесните, но добре подготвени тук задачи, които могат да бъдат елементи на една или друга по-сериозна задача, се провокира и формира качеството
  Цена: 18,60 лв.
 • Допълнителните построения. Магията на геометрията

  В книгата е предложена система от задачи, ориентирана към развиване на въображението и интуицията на учениците. Тя спомага също и за частично алгоритмизиране на действията им, свързани с откриването и прилагането на допълнителни построения при решаването на геометрични задачи. Системата е структурирана в съответствие с
  Цена: 0,00 лв.
 • Три забележителни точки върху медианите на триъгълника

  Настоящата книга е посветена на геометрията на триъгълника и може да служи за задълбочено усвояване на апарата на барицентричните координати. Тя има и монографичен характер по разглежданата тема за три точки върху медианите в триъгълника. Представените резултати са генерирани с помощта на компютър и са добър пример за
  Цена: 4,75 лв.
 • Ръководство по дескриптивна геометрия. Равнинни сечения

  Ръководството е предназначено за студентите от УАСГ - София, но поради достъпността на изложението е подходящо за всички тихнически ВУЗ, в които се изучава Дескриптивна геометрия. Разгледани са три метода за изобразяване на равнинни сечения на тела: - непосредствено намиране на прободите на околните ръбове (образува
  Цена: 5,00 лв.
 • Около ортоцентъра в равнината и пространството

  Настоящата книга е посветена на различни вариации около една задача от Международната олимпиада по математика в Испания през 2008 г. Задачата дава възможност за обобщения в различни посоки. Тя спомага за описанието на няколко интересни класа криви от втора степен в равнината на даден триъгълник и в равнината на даден в
  Цена: 6,50 лв.
 • Избрани етюди по теория на графите

  Тази книга ще ви въведе в увлекателният свят на математическите графи. Без да претендира за изчерпателност, в нея ще намерите дефинирани основните понятия на теорията на графите, както и множество важни, класически теореми. Ще намерите и доста на брой забавни задачи, над чиито решения са се трудили не малко велики мате
  Цена: 0,00 лв.
 • Ръководство за решаване на задачи от училищния курс по геометрия

  Предлаганата книга съдържа задачи (решени и за самостоятелна работа) върху теми, разглеждани в дисциплината „Училищен курс по геометрия“, която се изучава в Природо-математическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Нейната цел е не само да съобщи някои геометрични резултати, но и да научи читателя на методи, с помощта на
  Цена: 18,00 лв.
 • Синтетична геометрия

  Синтетичната геометрия е дисциплина, която изучава свойствата на фигурите само с методите на геометрията – без да използва апарата на алгебрата, както е в аналитичната геометрия или апарата на диференциалното и интегралното смятане, както е в диференциалната геометрия. Настоящият учебник съдържа две части: проективна г
  Цена: 10,00 лв.
 • Основи на геометрията
  Основи на геометрията
  Адриян Борисов, Анани Лангов

  Изложени са три от аксиоматиките на евклидовата геометрия: аксиоматиката на Хилберт, метричната аскиоматика на Каган-Биргхов-Колмогоров и аксиоматиката на Херман Вайл. Доказана е еквивалентността на тези аксиоматики. Основно внимание се обръща на следното. В метричната аксиоматика като първично се приема понятието реал
  Цена: 14,00 лв.
 • Сборник по линейна алгебра и аналитична геометрия
  Сборник по линейна алгебра и аналитична геометрия
  Богдан Александров, Азнив Каспарян, Диана Левченко

  В сборника са дадени основни типове задачи от упражненията по линейна алгебра и аналитична геометрия, които се провеждат със студенти от Факултета по математика и информатика, Физическия и Химическия факултети на Софийския университет " Св. Климент Охридски ". Сборникът може да се използва и в други университети, къдет
  Цена: 20,00 лв.
 • Линейна алгебра и аналитична геометрия

  Учебникът съдържа елементи от теорията на множествата, комплексните числа и полиномите. Изложени са основните въпроси от матриците, детерминантите и линейните системи уравнения. Разгледана е теорията на линейните пространстра, на евклидовите и унитарните пространства, на линейните оператори в тях, както и теорията на б
  Цена: 0,00 лв.
 • Аналитична геометрия
  Аналитична геометрия
  Иванка Иванова-Каратопраклиева

  В книгата е изложен основният материал от аналитичната геометрия в тримерното евклидово пространство. Системно е разгледана векторната алгебра. Изследвани са основните задачи, свързани с точките, правите и равнините. Дадено е аналитично представяне на окръжност, сфера, конусните сечения, цилиндричните, коничните и рота
  Цена: 0,00 лв.