Приложна математика

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Алгоритми за анализ на големи данни и приложения (Machine Learning)

  Това ръководство е е предназначено за овладяване на основни методи и модели за анализ на множества, съдържащи големи данни, както и за директно въведение в науката на самообучаващите се алгоритми. Материалът е представен като съвкупност от теория и примери, като акцентът е върху примерите и информационните технологии,
  Цена: 14,00 лв.
 • Дискретна математика. Теоретични основи на информатиката
  Дискретна математика. Теоретични основи на информатиката
  Светла Бойчева, Стефка Толева-Стоименова

  Настоящият учебник въвежда в основните математически методи и формални средства за описание на компютърните системи. В него се разглеждат формирането на понятиен апарат, на логическо, алгоритмично, количествено и релационно мислене и прилагането на формални модели в реални задачи. Изграждането на такъв вид мислене и ку
  Цена: 0,00 лв.
 • Увод в макроикономиката
  Увод в макроикономиката
  Андрей Василев, Йордан Йорданов

  Учебникът предлага начално запознанство с предмета, основните понятия и избрани аналитични конструкции на макроикономиката за читатели с базисни познания по икономика и определено ниво на техническа подготовка. В книгата е представен стандартен материал, който е желателно да бъде покрит при първо запознанство с макроик
  Цена: 15,00 лв.
 • Приложна математика
  Приложна математика
  Марин Маринов

  В книгата са представени голяма част от понятията и твърденията, изграждащи математическите основи на обучението в икономическите специалности. Тематичният обхват е продиктуван от обема знания, които са необходими на студентите, изучаващи икономически специалности на бакалавърско ниво. Съдържанието на книгата следва ку
  Цена: 22,00 лв.
 • Теория на разписанията. Задачи от вида Job Shop

  Теорията на разписанията е сравнително нов раздел на приложната математика, породен от различни практики в промишлеността и транспорта, в икономиката, в социалните науки и др., в които трябва да се решават задачи, свързани с подреждането на някакво множество от дейности. В монографията е направен опит да се разгледат д
  Цена: 10,00 лв.
 • Дискретна математика: множества, релации, комбинаторика

  В този учебник са представени основни теми от дисциплините „Теория на множествата“ и „Комбинаторика“, които са важи съставни части от курсовете по дискретна математика, изучавани от математическите или компютърните специалности на различни университети. Учебникът може да бъде полезен и в часовете за свободноизбираема п
  Цена: 15,00 лв.
 • Статистически методи в поведенческите и социалните науки

  Книгата съдържа принципите за разбиране на базовите статистически процедури, използвани в областта на поведенческите и социалните науки, и има за цел да подпомогне интересуващите се от приложната страна на статистиката в усилията им да навлязат в тази традиционно трудна за нематематиците област. Книгата има характер
  Цена: 25,00 лв.
 • Увод в тестологията

  Така нареченото тестово оценяване е сравнително нова дейност в българското образование. Целта на тази книга е даде възможност на интересуващите се да научат основните теоретични постановки в тестологията (науката за тестовете) и да се запознаят с някои техни практически приложения. Част от тестологията е свързана с изп
  Цена: 6,90 лв.
 • Увод в дискретната математика

  Материалът в тази книга се основава на лекциите, четени от автора във Факултета по математика и информатика на Софийския университет и Великотърновския университет. Добавени са избрани глави от алгебрата, комбинаториката и теорията на вероятностите, за да се покрие и курсът по Дискретни математически структури, който а
  Цена: 20,00 лв.
 • Обобщени Рикатиеви уравнения в стохастичното икономическо моделиране

  Представени са ефективни итерационни методи за решаване на нелинейни матрични уравнения, чиито решения са стабилизиращи за съответните им стохастични динамични системи. Разгледани са модели, моделиращи процеса на осигуряване на максимална доходност от инвестицията в портфейл от финансови инструменти. Изданието е предна
  Цена: 14,00 лв.
 • Нелинейни параболични уравнения

  Монографията е посветена на свойствата на решенията на нелинейните параболични уравнения. Изследва се усредняването на нелинейни параболични уравнения - задача, възникваща при изучаването на процесите в силно нееднородни материали от типа на композитните материали. Развита е подходяща теория на G-сходимостта. Втория
  Цена: 15,00 лв.
 • Модели на смъртност
  Модели на смъртност
  Димитър Атанасов

  Целта на тази книга е да представи математическия апарат, с който могат да се моделират процесите на смъртност в популацията, както и някои от основните методи за тяхното изследване. Книгата е подходяща като учебник или помощна литература към курсове, свързани с моделирането на популационна динамика, вероятността за пр
  Цена: 13,00 лв.
 • Математически приближения с компресирани косинуси и техни приложения

  В книгата са разгледани нови математически зависимости за апроксимиране на идеални функции. Използван е метод на компресиране на осцилациите на функцията косинус с базисни функции. В резултат на това се получават апроксимации, много близки до идеалните. Показани са приложения, подкрепени с компютърни програми на MATLAB
  Цена: 24,00 лв.
 • Избрани глави от приложната финансова математика

  В предлаганата монография са разгледани важни за практиката въпроси от финансовата сфера, за решаването на които са приложени редица съвременни резултати от областта на числения анализ. Сериозно предимство е използването на един мощен инструмент като системата Mathematica при числено решаване на примерите, в редица слу
  Цена: 20,00 лв.
 • Финансова математика
  Финансова математика
  Никола Чолаков

  Учебникът по финансова математика е предназначен за студентите от бакалавърската степен ва ВУЗФ и в определен смисъл е надстройка на базисния курс по математика в посока към застраховането и финансите. Целта на учебника е да се запознаят студентите с лихвените сметки и основните математически модели на риска, както и с
  Цена: 12,00 лв.