Обща физика

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Сборник с решени задачи по електричество
  Сборник с решени задачи по електричество
  Теменужка Йовчева, Ася Виранева

  В петте глави на сборника са разгледани различни задачи, обхващащи основните закономерности и явления от съответния раздел на електричеството, като е отделено особено внимание на изясняването на физичния им смисъл. За решаването на задачите е използван математичен апарат, изучаван през първата година от обучението на с
  Цена: 12,00 лв.
 • Молекулна физика. Лабораторен практикум
  Молекулна физика. Лабораторен практикум
  Дочка Съева, Любомил Илиев, Петър Чолаков

  Учебникът е университетски лабораторен практикум по молекулна физика, съставен от лабораторни упражнения, в които студентите се запознават с някои от основните величини и закони от молекулната физика. Всяко упражнение се състои от теоретична част, подробно описание на апаратурата за измерване, формулиране на задачите и
  Цена: 10,00 лв.
 • Сборник с решени задачи по оптика
  Сборник с решени задачи по оптика
  Теменужка Йовчева, Ася Виранева

  В петте глави на сборника са разгледани различни задачи, отнасящи се до основните закономерности и явления от съответния раздел на оптиката, като е отделено особено внимание на изясняването на физичния им смисъл. За решаването на задачите е използван математичен апарат, изучаван през първата година на обучението на сту
  Цена: 12,00 лв.
 • Електрети
  Електрети
  Георги Мекишев

  Монографията е посветена на електретите – електрични аналози на постоянните магнити. В книгата е изяснена същността на електретния ефект, дефинирани са основните параметри на електретите, дадени са кратки исторически сведения. Разгледани са методите за получаване на електрети, за измерване на техните характеристики, вл
  Цена: 14,00 лв.
 • Справочник по физика и астрономия от 4. до 12. клас

  Книгата е написана съобразно най-новите, одобрени от МОН учебни програми и учебници по тази дисциплина, изучавана в българските училища, и представя в кратка и достъпна форма класическите области на физиката - механика, термодинамика и молекулна физика, електричество и магнетизъм, оптика, атомна и ядрена физика и астро
  Цена: 15,00 лв.
 • Електричество, магнетизъм, оптика - първото Велико обединение

  В книгата са представени основните явления и идеи от електричеството, магнетизма и оптиката, обединети през XIX век в единна научна система за електромагнитните явления. Използват се подходът и методите на курсовете по обща физика, предназначени за студенти физици или от близките специалности. Описанието на явленията и
  Цена: 16,00 лв.
 • Фундаментална теория на цветовете. Въведение

  Тази книга описва същността, възникването, разпространението, възприемането, измерването и въздействието на цветовете. Разгледан е подробно допълнителният спектър на светлината и частично – теорията на ахроматичните фотони с някои приложения. Анализира се физичната същност и характеристиките на цветовете, раз
  Цена: 49,90 лв.
 • Електричество и магнетизъм
  Електричество и магнетизъм
  Теменужка Йовчева, Ася Виранева, Иванка Влаева

  В настоящия учебник са разгледани основните понятия, закони и явления от електричеството и магнетизма, като е отделено особено внимание на изясняването на физичния им смисъл и практическите им приложения. Експерименталните изследвания са съчетани с теоретични обяснения, при което е използван математичен апарат, изучава
  Цена: 12,00 лв.
 • Сборник задачи по електричество и магнетизъм

  Настоящият сборник дава възможност за допълнителна подготовка към семинарните упражнения, както и за самостоятелна работа на студентите по решаване на задачи към курса „Електричество и магнетизъм“. Сборникът съдържа задачи от три раздела по електричество и магнетизъм: електростатика, стационарно електромагнитно поле и
  Цена: 12,00 лв.
 • История на физиката от Възраждането до наши дни

  Книгата представлява кратко изложение на историята на физиката от Възраждането до наши дни (XVII-XXI в.) Основно внимание се обръща на зараждането и развитието на най-важните физични идеи, теории и раздели на физиката, както и на съдбата на учените, които са ги създали. Книгата съдържа 50 биографии на най-забележителни
  Цена: 15,00 лв.
 • Електричество и магнетизъм

  Лекционният материал е предназначен за учебен курс с хорариум от 60 часа и е разделен на 26 приблизително равни по обем лекции, за всяка от които са предвидени между два и три лекционни часа. Използваният математически апарат е съобразен с изучаваните математически курсове в предходни семестри и изисква добри з
  Цена: 11,00 лв.
 • Лабораторен практикум по оптика
  Лабораторен практикум по оптика
  Атанаска Андреева, Митра Балева, Желю Бънзаров и др.

  Предложеният лабораторен практикум по оптика е предназначен за студентите по физика, ядрена техника и електроника, физика и математика, химия и физика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той включва 16 лабораторни упражнения, изработени в учебните лаборатории по оптика към катедра „Физика на кондензираната
  Цена: 8,50 лв.
 • Физични величини. Мерни единици и системи. SI

  По своето съдържание изданието съчетава функциите на два справочника - на кратък справочник по физика и на справочник по мерни единици и системи. Разгледани са най-употребяваните мерни системи, като е акцентирано на Международната система SI. Дефинирани са физичните величини, техните размерности и единици и са дадени с
  Цена: 0,00 лв.
 • Физика на кондензираната материя
  Физика на кондензираната материя
  Иван Лалов, Весела Дечева

  Книгата съдържа изложение на основните характеристики на структурата, свойствата и явленията в кондензирани среди - най-разпространената форма на веществото на Земята. Обекти на разглеждането са кристалите - метали и полупроводници - традиционен обект на физика на твърдото тяло, а също и аморфни материали - стъкла, спл
  Цена: 0,00 лв.
 • Физика на кондензираната материя

  В учебника на високо научно ниво се разглеждат структурните, електричните, магнитните, оптичните и други свойства на кристали, квазикристали, аморфни тела и течни кристали. Тези свойства и ефекти са обяснени теоретично най-често в рамките на феноменологичната теория на молекулното поле. С включването на раздел със зада
  Цена: 15,00 лв.