Атомна и ядрена физика

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Ускорители на частици

  Книгата представлява въведение във физиката и техниката на ускорителите на заредени частици. Описана е историята на развитието на ускорителите и са разгледани основните видове ускорители. Засегнати са въпросите за вторичните лъчения на ускорителите. Специално внимание е отделено на приложението на ускорителите
  Цена: 15,00 лв.
 • Увод в дозиметрията на йонизиращите лъчения

  Настоящият курс е разширен вариант на лекциите, които авторът чете на студентите от Физическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски“. Той цели да въведе бъдещите специалисти по медицинска физика, ядрена физика и ядрени технологии в спецификата на тази бързоразвиваща се научно-приложна област – дозиметрията на йонизира
  Цена: 24,00 лв.
 • Практикум по експериментална ядрена физика
  Практикум по експериментална ядрена физика
  Иван Манджуков, Бисерка Манджукова

  Практикумът по експериментална ядрена физика съдържа богат графичен, експериментален и справочен материал, необходим за успешната подготовка на студентите по същата дисциплина. Лабораторията по експериментална ядрена физика разполага със съвременна апаратура, която позволява да се извършват редица научни изследвания, с
  Цена: 8,00 лв.
 • Увод в теоретичната ядрена физика

  В книгата са изложени основните представи за строежа на атомното ядро. Разгледани са главно фундаменталните ядрени модели, нуклеон-нуклеонното взаимодействие и вероятностите за електромагнитни преходи.
  Цена: 15,00 лв.
 • Ядрена физика
  Ядрена физика
  Ани Минкова

  В настоящия учебник се разглеждат основните понятия в ядрената физика и радиоактивността, закономерностите при ядрените реакции, елементи от неутронната физика и основни факти, отнасящи се до ядреното делене, ядрения синтез и техните приложения. В допълнение са приведени почти всички изводи на използваните в учебника ф
  Цена: 0,00 лв.
 • Практикум по атомна и ядрена физика
  Практикум по атомна и ядрена физика
  Ани Минкова, Барис Манушев, Васил Гурев, Екатерина Добрева

  Taзи книгa прeдстaвлявa ръководство по eкспeримeнтaлнa aтомнa и ядрeнa физикa. Tя e нeобxодимa нa всички студeнти от Физичeския фaкултeт нa Cофийския унивeрситeт „Св. Климент Охридски“ зa изрaботвaнe нa лaборaторнитe упрaжнeния по aтомнa физикa и взaимодeйствиe нa йонизирaщитe лъчeния с вeщeството и по физикa нa aтомно
  Цена: 15,00 лв.
 • Физика на ядрото и елементарните частици

  Авторът представя съвременните аспекти на физиката на ядрото и елементарните частици чрез качествено нов подход. Разглежда характеристиките на ядрото, неговия строеж, ядрени реакции и разпадания. Умело прокарва мост между ядрените сили и бета-разпадането, от една страна, и елементарните частици, от друга. Проследява пр
  Цена: 0,00 лв.