УИ "Св. Климент Охридски“

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Увод в теоретичната ядрена физика

  В книгата са изложени основните представи за строежа на атомното ядро. Разгледани са главно фундаменталните ядрени модели, нуклеон-нуклеонното взаимодействие и вероятностите за електромагнитни преходи.
  Цена: 15,00 лв.
 • Обикновени диференциални уравнения

  Книгата е предназначена за студентите по математика от Факултета по математика и информатика при Софийския университет. Понеже изложението е обстойно, учебникът може да се използва и от лица, самостоятелно изучаващи обикновените диференциални уравнения. В книгата са включени много задачи, които илюстрират или допълват
  Цена: 15,00 лв.
 • Лабораторен практикум по оптика
  Лабораторен практикум по оптика
  Атанаска Андреева, Митра Балева, Желю Бънзаров и др.

  Предложеният лабораторен практикум по оптика е предназначен за студентите по физика, ядрена техника и електроника, физика и математика, химия и физика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той включва 16 лабораторни упражнения, изработени в учебните лаборатории по оптика към катедра „Физика на кондензираната
  Цена: 8,50 лв.
 • Физични величини. Мерни единици и системи. SI

  По своето съдържание изданието съчетава функциите на два справочника - на кратък справочник по физика и на справочник по мерни единици и системи. Разгледани са най-употребяваните мерни системи, като е акцентирано на Международната система SI. Дефинирани са физичните величини, техните размерности и единици и са дадени с
  Цена: 12,00 лв.
 • Теория на разписанията. Задача на Джонсън
  Теория на разписанията. Задача на Джонсън
  Цоню Михайлов, Михаил Михайлов

  Тази монографична книга е посветена на сравнително новия и почти непознат у нас клон на приложната математика, добил популярност под наименованието „теория на разписанията“. В изданието за пръв път са систематизирани известни, а също и оригинални авторски резултати, които позволяват прилагането на нови подходи и методи
  Цена: 10,00 лв.
 • Сеизмология. Ч. 2. Земетръсни източници и вълново поле в Земята

  Настоящото издание представлява балансирано осъвременено изложение на класическите познания и методи в областта на сеизмологията. Представени са най-новите резултати в механиката на деформируемите среди и разпространението на сеизмичните вълни, строежа и свойствата на Земята, теорията на земетръсните източници, методит
  Цена: 15,00 лв.
 • Полупроводникови материали и структури за наноелектрониката

  Предмет на настоящата книга са свойствата на полупроводниковите твърди разтвори, основни технологични методи за тяхното получаване и демонстрация на нови полупроводникови прибори, които не можеха да бъдат създадени на базовите материали за микроелектрониката. В книгата са включени собствени технологични и физични изсле
  Цена: 15,00 лв.
 • Аналитична геометрия
  Аналитична геометрия
  Иванка Иванова-Каратопраклиева

  В книгата е изложен основният материал от аналитичната геометрия в тримерното евклидово пространство. Системно е разгледана векторната алгебра. Изследвани са основните задачи, свързани с точките, правите и равнините. Дадено е аналитично представяне на окръжност, сфера, конусните сечения, цилиндричните, коничните и рота
  Цена: 0,00 лв.
 • Практикум по атомна и ядрена физика
  Практикум по атомна и ядрена физика
  Ани Минкова, Барис Манушев, Васил Гурев, Екатерина Добрева

  Taзи книгa прeдстaвлявa ръководство по eкспeримeнтaлнa aтомнa и ядрeнa физикa. Tя e нeобxодимa нa всички студeнти от Физичeския фaкултeт нa Cофийския унивeрситeт „Св. Климент Охридски“ зa изрaботвaнe нa лaборaторнитe упрaжнeния по aтомнa физикa и взaимодeйствиe нa йонизирaщитe лъчeния с вeщeството и по физикa нa aтомно
  Цена: 15,00 лв.
 • Физика на кондензираната материя
  Физика на кондензираната материя
  Иван Лалов, Весела Дечева

  Книгата съдържа изложение на основните характеристики на структурата, свойствата и явленията в кондензирани среди - най-разпространената форма на веществото на Земята. Обекти на разглеждането са кристалите - метали и полупроводници - традиционен обект на физика на твърдото тяло, а също и аморфни материали - стъкла, спл
  Цена: 0,00 лв.
 • Сеизмология. Ч. 1. Сеизмични вълни в изотропни среди

  Настоящото издание представлява балансирано осъвременено изложение на класическите познания и методи в областта на сеизмологията. Представени са най-новите резултати в механиката на деформируемите среди и разпространението на сеизмичните вълни, строежа и свойствата на Земята, теорията на земетръсните източници, методит
  Цена: 12,00 лв.
 • Нестандартни математически методи

  Тази книга представя в разширен вид публикуваните от автора в книгата му "Ярослав Тагамлицки - учен и учител" оригинални идеи на Я. Тагамлицки, отнасящи се до геометрията и анализа. Изложени са аналитични методи, които намират приложение при решаване на задачи, за които в елементарната математика няма създадени методи.
  Цена: 7,00 лв.
 • Частни диференциални уравнения

  В тази книга са разгледани основните гранични задачи за класическите уравнения на математическата физика - вълновото уравнение, уравнението на Лаплас и уравнението на топлопроводността. Особено внимание е отделено на въпросите за съществуване и единственост. Изчерпателно са изследвани различните интегрални формули, кои
  Цена: 0,00 лв.
 • Математични методи на физиката

  Учебникът по математични методи на физиката е подготвен съобразно съответните учебни програми по този предмет за специалностите „Инженерна физика" и „Физика и математика" във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски". На високо научно равнище са изложени основните раздели на математиката, коит
  Цена: 0,00 лв.
 • Механика на непрекъснатите среди

  Книгата представя основните идеи, принципи и методи при математическото моделиране на механичното поведение на твърдите деформируеми тела и флуидите. В основата е тензорният апарат, изграден на базата на диадното смятане на Гибс. Изложена е кинематиката на непрекъснатите среди и са представени общите съотношения, които
  Цена: 15,00 лв.