Физика на кондензираната материя

Физика на кондензираната материя

Автор(и): Иван Лалов, Весела Дечева
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски“; 2005 г.
ISBN: 9540720753
Наличност: Не
Цена: 0,00 лв.

Книгата съдържа изложение на основните характеристики на структурата, свойствата и явленията в кондензирани среди - най-разпространената форма на веществото на Земята. Обекти на разглеждането са кристалите - метали и полупроводници - традиционен обект на физика на твърдото тяло, а също и аморфни материали - стъкла, сплави, твърди разтвори и откритите през последните две десетилетия квазикристали и въглеродни нанотръбички. Последният раздел е посветен на физиката на меката кондензирана материя - течни кристали, класически и квантови течности, полимери, биологични среди.

Книгата е предназначена за студенти по физика (III, IV курс) и сродни специалности, за преподаватели по физика и химия и за специалисти по природните науки.

Предговор

Раздел 1. Общи свойства на кондензираните среди
1.1. Обща характеристика на кондензираната материя. Основни типове кондензирани среди
1.2. Видове кондензирани среди по природата на химичната връзка
1.3. Близко подреждане в кондензирани среди
1.4. Далечно подреждане в кондензирани среди. Транслационна симетрия. Обратна решенка. Теорема на Блох
1.5. Енергетична зонна стуктура на кондензираните среди. Адиабатно приближение. Едноелектронно приближение
1.6. Метод на квазисвързания електрон при изследване енергетичния спектър на кондензирани среди
1.7. Плътност на състоянията в кристали и аморфни вещества
1.8. Едномерни модели на кондензирани среди
1.9. Статистика на електроните в кондензирани среди
1.10. Трептения на атомите в кондензирани среди
1.11. Топлинни свойства на кондензирани среди

Раздел 2. Физика на твърдо тяло

А. Физика на кристалите
2.1. Ротационна симетрия на кристалите. Принцип на Кюри-Нойман
2.2. Точкови групи на симетрия. Кристалографски системи (сингонии)
2.3. Дифракция на вълни в кристали. Анализ на кристални стуктури
2.4. Динамика на електроните в кристали. Ефективна маса. Циклотронен резонанс
2.5. Дупки
2.6. Локални електронни състояния в кристали
2.7. Енергетична зонна стуктура и проводимост на метали
2.8. Зонна структура и проводимост на полупроводници и диелектрици
2.9. Контактни явления в метали и полупроводници. p-n - преход
2.10. Взаимодействие на светлината с електрични заряди в кристали. Междузонни преходи
2.11. Екситони
2.12. Твърдотелна плазма в метали и полупроводници
2.13. Диелектрици: механизми на поляризация и диполна релаксация
2.14. Фероелектрици
2.15. Парамагнетизъм в твърдите тела
2.16. Твърди тела с магнитно подреждане. Феромагнетизъм, феримагнетизъм, антиферомагнетизъм
2.17. Магнитни резонансни методи
2.18. Свръхпроводимост
2.19. Физика на повърхнината
2.20. Полупроводникови хетеропреходи
2.21. Свръхрешетки и квантови ями

Б. Аморфни твърди тела и неподредени кристални структури
2.22. Модели на аморфни твърди тела
2.23. Стъкла. Технология, видове, свойства
2.24. Локализирани и разпространени електронни състояния. Скокова проводимост
2.25. Електропроводимост и свойства на аморфни полупроводници
2.26. Неподредени кристални структури от типовете „сплави“ и „твърди разтвори“
2.27. Квазикристали
2.28. Въглеродни наноструктури

Раздел 3. Физика на меката кондензирана материя
3.1. Течни кристали
3.2. Течности
3.3. Полимери
3.4. Биологичните среди като кондензирани среди

Епилог
Приложения
Литература

Страници: 302
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: твърда
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,560 кг
ID: 3Ф47КИЛ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: