Основи на физиката, ч. 2

Основи на физиката, ч. 2

Автор(и): Максим Максимов
Издателство: Булвест 2000; 2000 г.
ISBN: 9789541801802
Наличност: Не
Цена: 0,00 лв.

Учебникът „Основи на физиката" е адресиран към широк кръг читатели - предимно студенти от висшите училища, които изучават физика от един до три семестъра. Той ще бъде полезен и за учениците от средното училище, за които физиката е профилиращ предмет. Първата част на учебника включва: Механика; Термодинамика и молекулна физика. Във втората част разделите са: Електричество и магнетизъм; Вълни и частици. Акцентът е поставен върху основните физични идеи, принципи и закономерности, които са изложени достатъчно пълно и логически последователно и са подкрепени с многобройни конкретни примери.

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

Глава 11. Електростатика
44. Електричен заряд и електрично поле
45. Закон на Гаус
46. Потенциал на електростатичното поле
47. Проводник в електростатично поле
48. Кондензатори
49. Енергия на електростатичното поле
50. Електричен дипол
51. Диелектрици

Глава 12. Електричен ток
52. Закон на Ом
53. Електричен ток в метали
54. Свръхпроводимост
55. Понятие за зонна теория на твърдото тяло
56. Електричен ток в полупроводници
57. P-n-преход
58. Работа и мощност на електричния ток
59. Електрически вериги
60. Правила на Кирхоф
61. RC-вериги

Глава 13. Електромагнитно взаимодействие
62. Магнитно поле
63. Движение на заредени частици в магнитно поле
64. Магнитни сили, действащи на проводник, по който тече ток
65. Магнитно поле на постоянен ток
66. Електромагнитна индукция
67. Индуктивност. Енергия на магнитното поле
68. Уравнения на Максуел
69. Магнитни свойства на веществата

ВЪЛНИ И ЧАСТИЦИ

Глава 14. Механични трептения и вълни
70. Хармонично трептене
71. Енергия на хармоничното трептене
72. Събиране на хармонични трептения
73. Затихващи трептения
74. Принудени трептения. Резонанс
75. Бягащи вълни
76. Пренасяне на енергия от вълни
77. Стоящи вълни
78. Звукови вълни
79. Източници и приемници на звук
80. Ултразвук и инфразвук
81. Ефект на Доплер. Ударни вълни

Глава 15. Електромагнитни трептения и вълни
82. Електромагнитни трептения в LC-кръг и в RLC-кръг
83. Променлив ток
84. Свойства на електромагнитните вълни
85. Енергия на електромагнитните вълни
86. Излъчване на електромагнитни вълни

Глава 16. Светлина
87. Отражение и пречупване на светлината
88. Дисперсия на светлината
89. Оптични уреди
90. Интерференция
91. Интерференция на светлината - класически опити
92. Френелова дифракция
93. Фраунхоферова дифракция
94. Поляризация на светлината
95. Поглъщане и разсейване на светлината

Глава 17. Относителност и кванти
96. Принципи на теорията на относителността
97. Лоренцови трансформации
98. Релативистки ефекти
99. Релативистки импулс и енергия
100. Топлинно излъчване
101. Фотоелектричен ефект
102. Рентгенови лъчи
103. Други експериментални доказателства за квантовите свойства на лъчението

Глава 18. Ядра и частици
104. Вълнови свойства на частиците
105. Принцип за неопределеност
106. Атомно ядро
107. Радиоактивност
108. Процеси на радиоактивно разпадане на ядрата
109. Ядрени реакции
110. Елементарни частици

Отговори на задачите
Приложение

Страници: 288
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,295 кг
ID: 3О83ФММ002

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: