Електричество и магнетизъм

Електричество и магнетизъм

Автор(и): Теменужка Йовчева, Ася Виранева, Иванка Влаева
Издателство: УИ "Паисий Хилендарски"; 2012 г.
ISBN: 9789544238070
Наличност: Да
Цена: 12,00 лв.

В настоящия учебник са разгледани основните понятия, закони и явления от електричеството и магнетизма, като е отделено особено внимание на изясняването на физичния им смисъл и практическите им приложения. Експерименталните изследвания са съчетани с теоретични обяснения, при което е използван математичен апарат, изучаван в първата година от обучението на студентите.

Учебникът е предназначен за студентите от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", но може да бъде полезен и за студенти от други висши училища, в които физиката се явява основна дисциплина, както и за студенти, обучаващи се в техническите висши учебни заведения.

Предговор

1. Електрично поле във вакуум
1.1. Електростатика. Електричен заряд и неговите свойства
1.2. Точков електрически заряд. Закон на Кулон. Принцип за суперпозиция на силите. Характеристика на електричните сили.
1.3. Електростатично силово поле. Интензитет на електричното поле. Графично изобразяване на електростатичното поле. Принцип на суперпозиция.
1.4. Лицев вектор. Поток на вектора на електростатичното поле. Пространствен ъгъл. Теорема на Остроградски-Гаус.
1.5. Работа на електричните сили. Потенциал и напрежение. Еквипотенциални повърхнини. Енергия на система електрични заряди и на електрично поле.
1.6. Връзка между интензитет и потенциал на електростатичното поле. Циркулация на вектора на електростатичното поле. Електродвижещо напрежение.

2. Електрично поле в диелектрици
2.1. Електричен дипол. Поле на диелектричен дипол. Въртящ момент и потенциална енергия на дипол, поставен във външно поле.
2.2. Диелектрик в електрично поле. Поляризация на диелектрика. Свързан заряд. Поле в диелектрика. Повърхностна и обемна плътност на свързани заряди. Вектор на електростатичната индукция.
2.3. Закон за граничните условия на интензитета и индукцията на електростатичното поле на границата на два диелектрика.

3. Проводник в електрично поле
3.1. Проводник в електрично поле. Поле на наелектризиран проводник. Проводник във външно електрично поле. Проводяща сфера в хомогенно външно електрично поле.
3.2. Капацитет на единичен проводник. Кондензатори.

4. Постоянен електричен ток
4.1. Постоянен електричен ток. Плътност и големина на тока. Уравнение за непрекъснатост. Закон на Ом. Специфична проводимост и съпротивление на проводници.
4.2. Източници на електродвижещо напрежение. Обобщен закон на Ом. Напрежение и потенциална разлика.
4.3. Работа и мощност на електричния ток. Закон на Джаул-Ленц в интегрална и диференциална форма. Мощност, отделена във външен резистор.
4.4. Разклонени вериги. Закони на Кирхоф

5. Електрически ток в твърди тела
5.1. Класическа теория на проводимостта в металите. Токови носители в металите. Основни положения на класическата електронна теория на Друде и Лоренц. Закон на Ом, на Джаул-Ленц и на Видеман-Франц. Слаби страни на класическата електронна теория
5.2. Съвременна теория на проводимостта на твърдото тяло. Елементи на зонната теория на твърдите тела. Проводници, полупроводници, диелектрици. Разпределение на електроните по енергия
5.3. Полупроводници. Собствена проводимост при полупроводници. Примесна проводимост. Контактни явления: p-n преход и полупроводников диод
5.4. Термоелектрични явления

6. Електричен ток в електролити и газове
6.1. Електричен ток в електролити. Електролитна дисоциация. Електролиза. Закони на Фарадей за електролизата. Приложения
6.2. Електричен ток в газове. Несамостоятелна проводимост на газове. Самостоятелна проводимост на газове. Приложения

7. Магнитно поле във вакуум
7.1. Магнитно поле на постоянен електричен ток. Пробна рамка. Индукция и интензитет на магнитното поле. Силови линии. Закон на Био-Савар-Лаплас. Магнитна индукция на прав ток, кръгов ток и соленоид
7.2. Поток на вектора на магнитната индукция. Циркулация на вектора на магнитната индукция
7.3. Сила на Ампер. Сила на Лоренц. Затворен контур с ток в магнитно поле

8. Движение на заредени частици в електрични и магнитни полета
8.1. Движение на заредени частици в магнитно поле. Приложения
8.2. Ефект на Хол

9. Електромагнитна индукция
9.1. Електромагнитна индукция. Опити на Фарадей. Индуцирано електродвижещо напрежение и индуцирано количество електричество. Правило на Ленц. Приложения на електромагнитната индукция
9.2. Самоиндукция и взаимна индукция. Вихрови токове и скин-ефект

10. Уравнения на Максуел
10.1. Ток на преместване. Физичен смисъл на ток на преместване. Интегрална форма на обобщеното уравнение за пълния ток
10.2. Система уравнения на Максуел в интегрална и диференциална форма. Физичен смисъл

Литература

Страници: 276
Формат: 60х84/16 (14,5х20 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,255 кг
ID: 3Е49МТЙ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: