Физика на кондензираната материя

Физика на кондензираната материя

Автор(и): Андрей Апостолов
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски“; 2000 г.
ISBN: 9540708656
Наличност: Да
Цена: 15,00 лв.

В учебника на високо научно ниво се разглеждат структурните, електричните, магнитните, оптичните и други свойства на кристали, квазикристали, аморфни тела и течни кристали. Тези свойства и ефекти са обяснени теоретично най-често в рамките на феноменологичната теория на молекулното поле. С включването на раздел със задачи, някои от които са решени, изданието добива завършен вид. Така то може да се ползва не само като учебник за студенти по физика, химия, електроника и др., но и като помагало за самостоятелно изучаване на разглежданата материя от физици, химици, биолози, геофизици, инженери.

Увод

Глава I. Геометрични свойства на кристалната решетка
1. Права и обратна решетка
2. Кристалографски проекции
3. Транслационна симетрия и решетки на Браве
4. Ротационна симетрия
5. Пространствени групи на симетрия
6. Някои понятия от теорията на групите и нейното приложение в кристалофизиката

Глава II. Структура на кристалите
1. Някои понятия от квантовата механика
2. Видове химични връзки
3. Плътна опаковка на сфери при кристални структури
4. Основни типове кристални структури
5. Дефекти в кристалните решетки
6. Дифракционни методи за изследване на структурата на кондензираната материя

Глава III. Аморфни вещества и квазикристали
1. Аморфни вещества
2. Квазикристали
3. Метод за пресмятане на междучастичните взаимодействия в кондензирани системи

Глава IV. Течни кристали
1. Класификация
2. Описание на структурата на течните кристали
3. Фазови преходи в течни кристали
4. Дефекти и текстури в течни кристали
5. Методи за изследване свойствата на течните кристали
6. Някои особености на течните кристали

Глава V. Фазови преходи
1. Определение и някои зависимости
2. Теория на Ландау за фазовите преходи от II род
3. Теория на Ландау за фазовите преходи от I род
4. Графична зависимост Ф = f (η) при фазовите преходи

Глава VI. Еластични свойства на кондензираната материя
1. Тензор на деформация и тензор на напрежение
2. Еластични свойства на кристалите
3. Еластични свойства на аморфни сплави
4. Еластични свойства на течни кристали
5. Еластични вълни в кондензирани среди
6. Експериментално определение на модулите на еластичност и на еластичните константи

Глава VII. Магнитни свойства на кондензираната материя. Диамагнетизъм и парамагнетизъм
1. Характеристики и класификация на магнитните материали
2. Диамагнетизъм
3. Парамагнетизъм
4. Методи за измерване свойствата на слабомагнитни вещества

Глава VIII. Магнитни свойства на кондензираната материя. Магнитно подредени системи
1. Феромагнетизъм
2. Суперпарамагнетизъм
3. Антиферомагнетизъм
4. Спирален магнетизъм
5. Феримагнетизъм
6. Магнетизъм на аморфни системи
7. Спинови вълни
8. Методи за измерване на магнитните свойства на силномагнитни вещества

Глава IX. Магнитни свойства на кондензираната материя. Магнетизъм на течни кристали и биологични обекти
1. Магнитни свойства на течни кристали
2. Биомагнетизъм

Глава X. Диелектрични свойства на кондензираната материя
1. Характеристики и класификацияна диелектриците
2. Електрети
3. Пироелектричество
4. Пиезоелектричество
5. Електрострикция
6. Сегнетоелектричество
7. Антисегнетоелектричество
8. Методи за измерване свойствата на диелектрични среди
9. Сегнетоеластици

Глава XI. Оптични свойства на кондензираната материя
1. Разпространение на светлината в прозрачни немагнитни кристални среди
2. Разпространение на светлината в прозрачни магнитни кристални среди
3. Разпространение на светлината в поглъщащи среди
4. Влияние на външни въздействия върху разпространението на светлината в кристални среди
5. Някои оптични свойства на течните кристали
6. Оптични свойства на аморфни твърди тела
7. Методи за измерване на някои оптични свойства

Глава XII. Свръхпроводящи свойства на кондензираната материя
1. Общи закономерности
2. Същност на свръхпроводящото състояние
3. Експериментални данни за съединенията със структура от тип А15
4. Някои екзотични свръхпроводящи материали
5. Керамични свръхпроводници
6. Методи за измерване на някои характеристики на свръхпроводниците

Задачи
Литература

Страници: 372
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,415 кг
ID: 3Ф47КАА001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: